Studia podyplomowe, to oferta skierowana do osób, pragnących podwyższać swoje kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę. Jest to równiez propozycja dla tych, którzy chcą się przekwalifikować lub myślą o zmianie profilu zawodowego.

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, przynajmniej pierwszego stopnia.

Bonusy:

  • dla absolwentów PWSZ w Elblągu (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych) zniżka 20%
  • w przypadku studiowania w tym samym roku dwóch kierunków równolegle - drugi o 20% taniej.

Zniżki nie sumują się.  

 

Instytut Politechniczny

Kierunek
Czas trwania
Cena za semestr

Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego

Kierunek
Czas trwania
Cena za semestr

Instytut Ekonomiczny

Kierunek
Czas trwania
Cena za semestr

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Kierunek
Czas trwania
Cena za semestr

 

Faktury za usługi edukacyjne

  • Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi wystawia się na podmiot (studenta/słuchacza), z którym zawarto umowę o naukę.
  • Faktura VAT potwierdzająca dokonanie opłaty z tytułu świadczonych przez Uczelnię usług edukacyjnych może zostać wystawiona na pracodawcę jako nabywcę usługi tylko w przypadku, kiedy pracodawca zawrze z Uczelnią umowę cywilnoprawną na świadczenie takich usług na rzecz oddelegowanego pracownika.
  • Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez PWSZ usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz) zostanie wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako "odbiorca".
  • Jeżeli pracodawcą studenta/słuchacza jest szkoła lub przedszkole, które podlega pod gminę, "nabywcą" jest student/słuchacz, "odbiorcą": szkoła lub przedszkole, trzecim podmiotem jest "podatnik": gmina lub miasto.
  • W sprawach dotyczących wystawienia faktur prosimy zwracać się na adres : Turn on Javascript!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie